1 – پیش گفتار و مقدمه

 

2 – قدم اول – آموزش وارد کردن اشخاص

 

 

3 – قدم دوم – آموزش وارد کردن کالا

 

 

4 – قدم سوم – آموزش تنظیم منوی فاکتور فروش

 

5 – قدم چهارم – آموزش فاکتور فروش

 

 

6 – قدم پنجم – آموزش فاکتور خرید