این آموزش شامل 5 ویدئو می باشد.

ویدئو 1: تنظیمات مودم

ویدئو 2: تنظیمات ترازو

ویدئو 3: تنظیمات اتصال رادین به نرم افزار باران

ویدئو 4: نحوه کار با ترازو و خطاهای احتمالی

ویدئو 5: آموزش جامع ترازو رادین