در این دو فیلم افزونه باشگاه مشتریان باران را به طور کامل توضیح و آموزش داده ایم.

قسمت اول:

قسمت دوم: