ایران کیش، به پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان کیش، پرداخت الکترونیک پاسارگاد، توسعه و نوآوری شهر، تجارت الکترونیک پارسیان، آسان پرداخت، پرداخت الکترونیک سداد، فن آوا کارت، پرداخت نوین