قدم اول – آموزش وارد کردن اشخاص

 

قدم دوم – آموزش وارد کردن کالا

 

قدم سوم – آموزش تنظیم منوی فاکتور فروش

 

قدم چهارم – آموزش فاکتور فروش

 

قدم پنجم – آموزش فاکتور خرید